عضویت ها

عضویت شهرداری کاشان در مجمع شهرداران راه ابریشم جزئیات بیشتر

پنج شنبه ۷ آبان ۱۳۹۴    88

هدف سازمان شهروندان جهانی ارتقای توسعه هماهنگ فرهنگ توریسم، اقتصاد و دیگر امور اجتماعی در شهرهای مرتبط بوسیله سازماندهی ارتباطات در میان سازمانهای تجاری، مقامات حکومتی و اتحادیه های غیر حکومتی در شهرهای سراسر دنیا است.

عضویت کاشان در سازمان شهروندان جهانی جزئیات بیشتر

پنج شنبه ۷ آبان ۱۳۹۴    366

سازمان شهروندان جهانی با هدف کشف و تبادل نظر میان شهرهای در امتداد کمربند اقتصادی جاده ابریشم در موضوعاتی همانند ساخت و ساز دولتی، حمل و نقل، توسعه و همکاری در زمینه های تکنولوژی، تجاری، توریسم و غیره می باشد.

عضویت شهرداری کاشان در سازمان شهرها و حکومت های ملی متحد جزئیات بیشتر

پنج شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۴    83

یو سی ال جی با هدف ظرفیت سازی در حکومتهای محلی، فرایند انجام برنامه های مشترک، ارتباط و مشارکت بین آنها را تسهیل می نماید. همچنین، این سازمان نقش زنان در تصمیم گیری در سطح محلی را ارتقاء داده و به مثابه دروازه دسترسی به اطلاعات مربوط به حکومتهای محلی عمل می کند.

عضویت شهرداری کاشان در مجمع شهرداران آسیایی جزئیات بیشتر

دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴    76

شهرداران آسیایی با هدف ترویج فرهنگ تعامل و ارتقای همکاریهای مشترک میان شهرداریها، فراهم آوردن بستر مناسب جهت توسعه متوازن و متعادل شهر و شهروند با تأکید بر کرامت انسانی شهروندان، ایجاد همگرایی فرهنگی و اجتماعی میان شهروندان شهرهای عضو و ارائه راهکارهایی برای مدیریت بهینه تر سرمایه گذاری برای دستیابی به توسعه شهری می باشد.

عضویت شهرداری کاشان در مجمع جهانی شهرهای اسلامی جزئیات بیشتر

دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴    95

هدف مجمع جهانی شهرهای اسلامی کم کردن فاصله میان نوآوری های توسعه پایدار شهری و معیارهای سکونتگاه های اسلامی است. با عضویت شهرداری کاشان در این مجمع، زمینه برای تعامل کاشان با شهرهای مهم جهان اسلام و نیز انتقال تجربیات مختلف در حوزه مدیریت شهری فراهم آمد.

دسته بندی ها

آخرین اخبار